من خدایی دارم، که در این نزدیکی است

نه در ان بالاها

مهربان، خوب، قشنگ

چهره اش نورانیست

گاهگاهی سخنی می گوید،

با دل کوچک من، ساده تر

 

از سخن ساده من

او مرا می فهمد

او مرا می خواند، او مرا می خواهد

 

نوشته شده توسط مژگان غنی پور در ساعت 22:29 | لینک  | 

 

نام درس: رياضي مقطع تحصيلي: دوم راهنمايي زمان

تدريس: هر قسمت 20 دقيقه

موضوع درس: مساحت (مربع، مستطيل، متوازي‌الاضلاع، مثلث) (لوزي، ذوزنقه)

نام دبير:غنی پور

كلي: 1- فراگيران با روش محاسبه‌2- ي مساحت چهار ضلعي‌3- ها آشنا مي‌4- شوند. 5- فراگيران با واحد اندازه‌6- گيري مساحت آشنا مي‌7- شوند. 8- فراگيران با شيوه‌9- ي حل مسائل مربوط به مساحت چهارضلعي‌10- ها و مثلث آشنا مي‌11- شوند.

  ديني: يا دانا باش يا جوياي دانايي وگرنه هلاك شوي. مولا علي (ع) 1

- فراگيران با اهميت دانش و دانايي در زندگي آشنا مي‌شوند. 

رفتاري: 1- فراگيران بتوانند مساحت شكل‌2- ها را به كمك مساحت‌3- ياب اندازه‌4- گيري كنند. 5- فراگيران بتوانند مساحت به‌6- دست آمده را با واحد سطح بيان كنند. 7- فراگيران با همكاري اعضاي گروه بتوانند يك مستطيل را به يك متوازي‌8- الاضلاع تبديل كنند. 9- به‌10- طور كلي فراگيران با همكاري اعضاي گروه بتوانند يك شكل (چهارضلعي) را به شكل ديگر تبديل كنند و قانون ابقاي مساحت را توضيح دهند. 11- فراگيران براي يافتن دستور مساحت شكل‌12- ها با هم مشورت مي‌13- نمايند. 14- فراگيران با همكاري اعضاي گروه در رابطه با درس پرسش‌15- هايي را مطرح مي‌16- كنند. 17- فراگير با راهنمايي معلم و كمك اعضاي گروه پاسخ سؤالات مطرح شده را پيدا مي‌18- كند.  

كتاب، تخته‌سياه، گچ سفيد و رنگي، مقواي سفيد و رنگي، قيچي، چسب، تخته ماهوتي وسايل و رسانه‌ها تلفيقي (يادگيري ـ مشاركتي، پرسش و پاسخ، توضيحي) روش تدريس يادآوري درس گذشته: (چهارضلعي‌ها) ابتدا سؤالاتي درباره‌ي چهارضلعي‌ها مي‌پرسم و به كمك پرسش‌هاي مطرح شده خاصيت‌هاي چهارضلعي‌هاي مهم را يادآوري مي‌كنم. ارزشيابي تشخيصي   مي‌خواهيم كف نمازخانه‌ي مدرسه را موكت كنيم. براي آنكه بفهميم چقدر موكت نياز داريم چه كنيم؟ دانش‌آموزان پاسخ مي‌‌دهند: (مساحت نمازخانه را محاسبه كنيم.)   يك نقاش ديوارهاي خانه را رنگ كرده و به ازاي هر مترمربع ديوار مبلغ معيني از ما پول خواسته. براي آنكه مطمئن شويم مبلغي كه در پايان كار از ما خواهد گرفت، درست است چه كنيم؟ دانش‌آموزان پاسخ مي‌دهند: (مساحت ديوارهاي خانه را محاسبه كنيم.) آماده‌سازي فعاليت‌دانش‌آموزان فعاليت‌ معلم     فراگيران انجام مي‌دهند.   به چهارضلعي‌هايي كه در اختيار داريد توجه كنيد و محيط چهارضلعي‌ها را به من نشان دهيد.   فراگيران پاسخ مي‌دهند: دور تا دور شكل.   محيط يعني كجاي شكل؟   فراگيران انجام مي‌دهند.   حالا مساحت شكل را به من نشان دهيد.   فراگيران پاسخ مي‌دهند: سطح شكل، رويه‌ي شكل   مساحت يعني كجاي شكل؟   دانش‌آموزان توجه مي‌كنند.   پس از يادآوري واحد طول و اجزاي آن به‌كمك مساحت‌ياب واحد مساحت را معرفي مي‌كنم.   فراگيران مساحت مربع و مستطيل را به‌دست مي‌آورند.   مساحت مستطيل و مربعي كه در اختيار داريد به كمك مساحت‌ياب به‌دست آوريد.   فراگيران پاسخ مي‌دهند.   طول مستطيل چند سانتي‌متر است؟   فراگيران پاسخ مي‌دهند.   عرض مستطيل چند سانتي‌متر است؟   فراگيران پاسخ مي‌دهند: عرض * طول = مساحت مستطيل   با توجه به مساحت مستطيل كه حساب كرده بوديد مي‌توانيد دستور به دست‌ آوردن مستطيل را بگوييد.   فراگيران پاسخ مي‌دهند.   ضلع مربع چند سانتي‌متر است؟   مجذور يك ضلع = مساحت مربع   با توجه به مساحت مربع كه محاسبه كرده بوديد مي‌توانيد دستور به‌دست آوردن مربع را بگوييد.   فراگيران انجام مي‌دهند.   روي هر مستطيل يك خط كشيده‌ايم. اين قسمت را قيچي كنيد و يك متوازي‌الاضلاع بسازيد.   فراگيران پاسخ مي‌دهند: (قاعده)   طول مستطيل كجاي اين متوازي‌الاضلاع است؟   فراگيران پاسخ مي‌دهند: (ارتفاع)   به‌كمك دستور محاسبه مستطيل مي‌توانيد مساحت متوازي‌الاضلاع را به‌دست آوريد. اين قسمت را پاي تخته مي‌نويسم. S = S قاعده متوازي‌الاضلاع = طول مستطيل ارتفاع * قاعده = S ارتفاع متوازي‌الاضلاع = عرض مستطيل  دانش‌آموزان شكل‌ها را قيچي مي‌كنند و شكل جديد را مي‌سازند و به كمك مساحت متوازي‌الاضلاع روش محاسبه‌ي مساحت مثلث و لوزي و ذوزنقه را به‌دست مي‌آورند.   به كمك متوازي‌الاضلاع مساحت مثلث و به كمك متوازي‌الاضلاع مساحت لوزي و به كمك دو ذوزنقه اول يك متوازي‌الاضلاع مي‌سازيم و به كمك آن مساحت ذوزنقه را محاسبه مي‌كنيم. خلاصه مطالب مطرح‌شده با مشاركت گروه‌ها بيان مي‌شود. جمع‌بندي مطالب براي اين بخش 1 يا 2 سؤال مطرح مي‌كنيم. (بستگي به زمان) براي گروه‌هايي كه پاسخ درست را مي‌گويند به‌عنوان تشويق يك علامت مثبت و در صورتي كه فقط يك گروه يا فقط يك نفر به سؤال پاسخ دهد، علاوه بر علامت مثبت يك كارت امتياز داده مي‌شود. 1- مساحت ذوزنقه‌2- ي مقابل را به دست آوريد.           

  ارزشيابي تكويني  پس از تدريس مساحت (مربع، مستطيل و متوازي‌الاضلاع و مثلث) كار در كلاس صفحه‌ي 171 و 173 توسط دانش‌آموزان در كلاس حل مي‌شود.  پس از تدريس مساحت (لوزي و ذوزنقه) كار در كلاس صفحه‌ي 177 توسط دانش‌آموزان در كلاس حل مي‌شود.  مسئله‌هاي صفحه‌ي 180 به‌عنوان تكليف منزل تعيين مي‌شود. توضيح: مساحت‌ياب را مي‌توانيم از جنس مقوا يا از جنس طلق شفاف بسازيم به اين ترتيب كه يك طلق شفاف را به مربع‌هاي يك سانتي‌متري تقسيم مي‌كنيم. مي‌توان اين كار را قبل از تدريس مساحت به‌عنوان انجام كار عملي از دانش‌آموزان خواست. مانند نمونه‌ي زير:  

          تعيين تكليف        

نوشته شده توسط مژگان غنی پور در ساعت 13:16 | لینک  | 

عزیز جفاکار به بطلمیوس سوگند که نیروی عشقت کسر عمرم را معکوس نموده و به خرمن هستی ام اّتش زده است. انگار عمر من تابع وفای توست. قامت رعنایم از هجر تو منحنی شده و تیر عشقت همچون برداری که موازی اّرزوهایم تغییر مکان داده باشد، قلبم را ناقص ساخته است.

شب های فراق که با حرکتی تناوب مانند مکعبی این رواّن رو می شود، چنان نحیفم ساخته که هرگاه به مزدوج خویش دراّیینه می نگرم خیال می کنم از زیر رادیکال بیرونم اّورده اند .

دردایره عشقت اسیرم و مرکزی نمی یابم که اّنی فارغ از خیال تو معادله n مجهولی زندگی ام را حل کنم…


روش فیثاغورث را به خواب دیدم که از وجود سرگشته ام مشتق میگرفت، خدا خدا کردم که ریشه ای نیابد تا همیشه سیری صعودی به سوی تو پیدا کنم. اما ناگهان خیال کردم که تابع نیستم و چون این سخن با وی در میان نهادم فرجه لب هایش به مسطحه 90 درجه ازهم به خنده ای جنون اّمیز گشوده گشت و گفت : «ای حیران وادی سینوس عشق مگر ندانی که پرانتز وجودت بستگی مستقیم به تغییرات دل معشوق دارد!؟»…
لذ ا از بی خبری خویش معذرت خواسته از محضرش بخشایش طلبیدم .

هر شب چون پلکهایم به هم مماس می شود و حدی به بی نهایت می یابم تو را می بینم با زیبایی و سینوس به قوه n به سویم میل داری و زمانی که شکل به علاوه پیدا می کنم درمی یابم که منحنی های اّرزوی من و وصال تو نقطه ی برخوردی ندارند ولی شاید براساس هندسه ی اقلیدسی مانند دو خط موازی باشند که در بی نهایت به هم می رسند .
اَنگاه که بر محور تانژانت ناامیدی سرگردان هستم عشقت برایم مبدأ امید‏‏‏ است و زمانیکه از کسینوس های بی وفاییت فاکتور می گیرم از کروشه رخسارت چشمکی دلفریب به وفای مجهول و ممتنع نویدم می دهی .
اوه ! دلدار بی وفا زمانی که اپسیلن های وعده های تو را در بی نهایت های امیدهای خود ضرب می کنم و از بی وفایی و جفاهای تو به تعداد نامحدود انتگرال می گیرم بازهم خوشحا ل هستم چون حدی دارد و جهت باقیمانده هنوز مثبت است .
زمانی که در می یابم صورت کسر وصالت صفر شده و امید من برابر هیچ خواهد شد و قطره های اشک با تصاعدی هندسی برانحنای گونه ام نزول می کند، اما امیدوارم که جدول جفایت غلط باشد. اما افسوس حتی با حساب احتمالات هم امید وصلت از محالات است. دیگر بیش از این به فرمول وجودت دست نمی برم اما امیدوارم که تالس بزرگ، دل سنگینت را نسبت به من نرم نماید و بیش از این محتاجم نسازد که در لگاریتم اندیشه بدنبال اندازه ی تقریبی وفایت بگردم .

نوشته شده توسط مژگان غنی پور در ساعت 23:51 | لینک  | 

در روابط جبری می توان تنها یک مجهول داشت و حیله ی بازی را بر آن استوار کرد. به همین شیوه می توان حیله های دیگری شامل عبارات دو مجهولی ابداع کرد و برای آنها دو عدد یافت .

نمونه ای را در نظر بگیرید که بدان طریق می توان تاریخ تولد افراد را تعیین کرد. نخست ماههای سال را از 1 تا 12 شماره گذاری کنید و شماره 1 را به فروردین اختصاص دهید. m را برای ماه و d را برای روزی که می خواهیم معین کنیم در نظر می گیریم . حال از مخاطب بخواهید عملیات زیر را انجام دهد:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مژگان غنی پور در ساعت 23:6 | لینک  | 

به نام خدایم ناخدایم که مهربانترین است

گروه ریاضی مدرسه راهنمایی نمونه دولتی راحله اطلاعات لازم ومربوط یه این گروه را ازطریق این وبلاگ در اختیار علاقه مندان قرار خواهد داد.

دبیران محترم این گروه عبارتند از:

خانم مژگان غنی پور                دبیر پایه اول ودوم

خانم هژبری                          دبیر پایه دوم وسوم

خانم حسنی                        دبیر پایه اول

اولین جلسه هماهنگی اعضای گروه در تاریخ ۲۳/۷/۹۰ برگزار شد.

 

نوشته شده توسط مژگان غنی پور در ساعت 21:39 | لینک  |